Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

แผนกสูติ-นรีเวช

นพ.สมโภช ธีระกุลภักดี

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนกตรวจสุขภาพ

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

เวชศาสตร์ทั่วไป

แผนกสูติ-นรีเวช

พญ.สุพิภัทฏิพร สิทธิศรี

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนกกุมารเวช

พญ. ประพิมพ์ดาว คำดี

กุมารเวชศาสตร์

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.นิพิฐ ชวลิตธิติกร

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกศัลยกรรม

นพ.ศตวรรษ สิงห์สม

ศัลยกรรมทั่วไป

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.ปิยอร ทัศนบรรยง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกอายุรกรรม

พญ.นัฐติยาพร สิงหาเสนา

อายุรกรรมทั่วไป

แผนกศัลยกรรม

นพ.ชายชาญ ศรีสวัสดิ์

ประสาทศัลยศาสตร์

แผนกกุมารเวช

นพ. นิติพนธ์ เวียงคำ

กุมารศัลยศาสตร์

แผนกอายุรกรรม

พญ.วิลาสินี ธนากรจักร์

อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง