Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สกลนคร

Welcome to PRINC Hospital SAKON NAHKHON

บริการของเรา

กายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาความเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายจากสภาวะหรือโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการทำงาน มีนักกายภาพบำบัด พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ