Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แผนก:แผนกสูติ-นรีเวช

เฉพาะทาง: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.ตรีวิจิตร มุ่งภู่กลาง

เลขใบอนุญาต : ว.44036
ประวัติการศึกษาและวุฒิบัตร
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

ทำนัด : พญ.ตรีวิจิตร มุ่งภู่กลาง