Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แผนก:รังสีวิทยาวินิจฉัย

เฉพาะทาง: รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.อดิศร ดวงสุวรรณ

เลขใบอนุญาต : ว.52946
ประวัติการศึกษา และวุฒิบัตร
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดต่อสอบถามทางโรงพยาบาลที่ 042 092888

ทำนัด : นพ.อดิศร ดวงสุวรรณ