ทีมแพทย์ เฉพาะทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 042092888

 • แพทย์ทั้งหมด
 • กายภาพบำบัด
 • กุมารเวช
 • จักษุวิทยา
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • ศัลยแพทย์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • สูตินรีเวช
 • หูคอจมูก
 • อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
แพทย์ทั้งหมด
 • แพทย์ทั้งหมด
 • กายภาพบำบัด
 • กุมารเวช
 • จักษุวิทยา
 • รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • ศัลยแพทย์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • สูตินรีเวช
 • หูคอจมูก
 • อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • เวชปฏิบัติทั่วไป
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ศิริลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน

Read More →
กุมารเวช

พญ.ประพิมพ์ดาว คำดี

Read More →
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ภัทรภร นรินทร์นอก

Read More →
สูตินรีเวช

พญ.สุพิภัทฏิพร สิทธิศรี

Read More →
ศัลยแพทย์

นพ.ศตวรรษ สิงห์สม

Read More →
กายภาพบำบัด

พญ.ปิยอร ทัศนบรรยง

Read More →
อุบัติเหตุฉุกเฉิน

นพ.ณธรรศ เดชเวทย์

Read More →
รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ชุติมา ตั้งนิธิบุญ

Read More →
รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ณัฐพร พิทักษ์นพกุล

Read More →